Plaatselijkbelang Lettele, Linde en oude Molen

PB   Plaatselijk Belang Lettele-Linde Oude Molen

CAT   KAST OMSCHRIJVING
PB     3     “Ordners 001-0024
–               Administratieve aantekeningen, brieven, notulen 1968-2004
–               Gegevens ontwikkeling fontein 1984-1985”

PB      3   “Ordners 101-110:
–             101 Korenmolen der Leeuw-
–             102 Huisartsenvestiging
–             103 Structuurplan 2025
–             104 Financiën 1992t/m 1999
–             105 Gemeentelijke herindeling 1996-1997
–             106 Dorp met karakter
–             107 Notulen 2000-2004 +Kerstkaarten
–             108 Wijkaanpak
–             109 Plas Linderveld 2006-2010
–             110 Dorp met Karakter, werkboek, uitvoering Wandelommetjes”

PB      3     “Ordners 201-209:
PB           201 Beheer openbare speelvoorzieningen
PB           202 Poepplattegrond2003
PB           203  Linderveld, Deventer mag dat? 2002
PB           204  Linderveld informatiewijzer 2001
PB           205 Overijssels Buiten
PB           206 De IBA die natuurlijk werkt
PB           207 OVKK Jaarverslag activiteiten 2003
PB           208 Overijssel sterk en leefbaar 1999
PB           209 Voorstellen naamgeving straten Bosrand”

PB      3   “Ordners 301-326 Contact met Gemeente Deventer:
PB            301 Bestemmingsplan Lettele locatie 2 1991
PB            302 Bestemmingsplan Lettele locatie 2 1991
PB            303 Structuurplan voor de kern 1991
PB            304 Monitor leefbaarheid en veiligheid 1998 en 2000
PB            305 Inspraaknota ‘Plus Punt’ (ouder worden) 2001
PB            306 Deventer Structuurplan 2025, voorontwerp 2001
PB            307 Deventer Structuurplan 2025 schetsboek 2001
PB            308 Voorjaarsnota 2002-2006 2002
PB            309 Eerste  bestuursrapportage 2002
PB            310 Bedrijvenp.  Linderveld 2003 bestemmingsplan, inspraakreactie
PB            311 Afvalplan Deventer 2003-2008
PB            312 Reserves en voorzieningen, voortgangsnota 2003
PB            313 Structuurplan Deventer 2025
PB            314 Lettele Linde Oude Molen Speelbeleidsplan, concept 2004
PB            315 Woningbouwlocaties Okkenbroek en Lettele 2004
PB            316 Behoud voorzieningen dorpen, rapport van de taakgroep 2004
PB            317 Presentatie werkplannen 2004
PB            318 Begroting gemeente Deventer 2004-2007
PB            319 Bezuinigingsplannen, inspraakreacties 2004-2008
PB            320 Lettele Linde Oude MolenProducten raming 2004-2007
PB            321 Eerste bestuursrapportage 2004
PB            322 Raster, jong zijn en Deventer buiten 2005
PB            323 Voorjaarsnota 2005
PB            324 Collegeprogramma Deventer 2005-2010
PB            325 Begroting 2006-2009 gemeente Deventer
PB            326 Actieplan Plattelandsontwikkeling Deventer 2005

PB       3   “Ordners 401-422 PB Diversen
PB            401 Notulenboek 1946 t/m 1956
PB            402 Notulenboek 1964 t/m 1971
PB            402A Notulenboek 1965 t/m 1969
PB            403 Kasboek 1992 t/m 2000
PB            404 De kleine kernen in Overijssel 1975
PB            405 Overijsselse ver. van kleine kernen 1984
PB            406 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Landelijk gebied Midden IJssel 1984
PB            407 Plattelandsontwikkeling in Overijssel 1990
PB            408 Streekplan West Overijssel, voorontwerp 1991
PB            409 Fotoboek “Welcome again veterans” 1995 zie FO 019
PB            410 Fotoboek “Welcome again veterans” 1995 zie FO 020
PB            411 Provincie Overijssel. Veelzijdig 2000
PB            412a,b,c Ontwerp Streekplan Overijssel 2000+, belemmering-, plan en              –                             natuurbeleidskaart
PB           413 Organische groei Ruimtelijk ontwikkeling Kernen NW Overijssel 2002
PB           414 Stedendriehoek Ruimtelijke perspectieven
PB           415 Dorp met karakter Uitreiking subsidie 2003. zie FO 021
PB           415a Dorp met karakter Werkboek Lettele 2003
PB           415b   Overzichtskaart Dorp met karakter (in koker, in kast 7)
PB           416 Kulturhus Lettele? 2003
PB           417 Platteland aan het stuur 2004
PB           418 Sallandse dorpsorganisatie, jubileumuitgave OVKK
PB           419 Wandelen in Overijsselse Landgoederen
PB           420 Videoband afscheid burg. James van Lidth de Jeude 10-06-2007
PB           421 Lettele Digitaal 2003 t/m 2008,
–                    Oprichting, Fotoalbum, Nieuws, Teksten startpagina
PB           422 Fotoboek 25 jaar PB 1985 en programma. Zie FO 033″

PB  2.5         “Submap in hangmap met:
–                  Regelement der Vereniging Plaatselijk Belang Lettele, Linde en Oude Molen
–                  Kopie krant 1932, ontstaan en oprichting PB (4x A3), en overig nieuws omgeving
–                 Omschrijving reden oprichting plaatselijk belangen
–                 A4 boekwerk, expositie materiaal b.g.v. 75 j PB, door dorpsarchief 2010
–                 Uitnodiging 75 jaar, jubileum programma
–                 Wenskaart 1995,1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004
–                 Wenskaart met afbeelding zwembad
–                 Map met foto’s jub. Henk Obdeijn 25 j. secretaris 17-03-1993
–                 Map Notulen, jaarverslag 1985, electrificatie 1946, regelement PB,
–                 activiteiten 1990,
–                 Agenda + notulen jaarvergadering 2001
–                 Verzameling verslagen PB (1980-1989) vestiging huisarts
–                 Werkboek Dorp met Karakter; kopiën. April 2003
–                 Folder Resultaten Lettele, Dorp met karakter, mei 2005
–                 Jaarboekjes 1976, 1979 en 1984 PB Lettele Linde Oude Molen
–                 “”De Letter”” (spec uitg.) ivm 50 j. jubileum
–                 PB Lettele Linde Oude Molen”

PB HA 2.5   “Submap in hangmap met:
–                 toekomstige ontwikkeling Lettele- Okkenbroek 1974
–                 Plattegrond Lettele
–                 Dorpsonderzoek (2001) Lettele door studenten Hoge School Larenstein
–                 Restaurantroute
–                 Folder oproep ondersteuning spreekrecht herindeling Gemeente Diepenveen
–                 Uitnodiging bijeenkomst haalbaarheid St. Promotie Diepenveen 1994
–                 Uitnodiging vergadering 5 maart 1992 overdracht instructie/zwembad
–                  “Lettele een kern waar pit in zit”, stickerblad + 2x A4 sticker
–                 Fietstocht gemeentebestuur 1999
–                 Lijst met verenigingen, bedrijven, instellingen,
–                 Aantekeningen, notulen o.a. bevrijdingsmonument door Henk Obdeijn, 1985
–                 Enquete behoefte onderzoek kulturhus in Lettele
–                 Boekwerkje omschrijving inspanning huisartsen praktijk
–                 Brief provincie Overijssel, ontwerp-streekplan West Overijssel 1993
–                 Folder herinnering presentatie Dorp met Karakter 22-4-2003
–                 Brief aan B en W gevaarlijke kruising 1952
–                 Brief van gem aan PL b nota kleine kernen 10-11-75
–                 geschreven brief over bewoners aantal buiten gebied Lettele 21-2-75
–                 brief van PB naar gem over nota kleine kernen 30-10-75
–                 Contact adressen verenigingen gem diepenveen + 1990
–                 Krant : Huidige plan…te laat 15-10-1990
–                 Gebiedsprogramma Salland, 2006-2008
–                 A4 verkiezing Waterschapbestuur 1994
–        Aantekeningen boekje ”Het werk is gedaan”” Stichting Recreatie Deventer Buiten”

CAT           KAST OMSCHRIJVING
PB HA DIV 2.5 -Hangmap Linderveld
–                    -Informatiewijzer Linderveld
–                    -Deventer Mag/Dat, Linderveld
–                    -Bedrijvenpark Linderveld commentaar nota okt. 2003
–                    -Bestemmingsplan Linderveld, besluit Provincie 2005
–                    -Bestemmingsplan bedrijvenpark Linderveld; zienswijzen nota juni 2004
–                    -Zienswijze op Linderveld nov 2011 (ontbreekt)                                                                                                                                  –                      Notulen commissie voor de Zienswijzen 12 juni 2004
–                       Notulen vergadering van de raadscommissie RFO/ruimtelijk fysieke ontwikkelingen.  dd 14 juni 2004
PB FOTO DIG PC Digitaal archief (Foto’s 2000-):
–                   -Expositie t.g.v. 75 jaar jubileum PB, (13 foto’s )
–                   -Bezoek Atheneum Bibliotheek t.g.v. 75 j. jubileum PB (4 foto’s)

PB DIG  1.5. 062  CD Dorp met Karakter: werkboek en presentatie
–           1.5  063  CD Dorp met karakter: Foto’s

PB     7         Tekeningen De Heerlijkheid Linde (2017)